ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ/เขื่อน
ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ/เขื่อน
ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ/เขื่อน
ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ/เขื่อน

ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ/เขื่อน

      ในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากการไหลของกระแสน้ำจากเม่น้ำ, ลำธาร, มหาสมุทร และแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและเขื่อน (Hydro/Dams) วาล์วหรือประตูน้ำต่างๆ เช่น ประตูน้ำลิ้นยก (Gate valve), ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check valve), ประตูระบายน้ำ (Flap valve), ประตูน้ำบานเลื่อน (Sluice gate), ประตูระบายอากาศ (Air valve) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลในเส้นท่ออื่นๆ จัดป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ/เขื่อนดังกล่าว การเลือกใช้งานวาล์วที่มีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำจึงมีความจำเป็นเพราะจะช่วยให้มีต้นทุนการผลิตที่สามารถ แข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติด้านข้อกำหนด และด้านเทคนิคการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้จากแค็ตตาล็อกของเราที่ www.scivalve.com


ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ/เขื่อน