อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

      อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เป็นอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าจึงมีตลาดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศและเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงานโดยตรงรวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกเป็นจำนวนมาก วาล์วหรือประตูน้ำต่างๆ เช่น ประตูน้ำลิ้นยก (Gate valve), ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check valve), ประตูน้ำลิ้นใบมีด (Knife gate), ประตูระบายน้ำ (Flap valve), ประตูน้ำบานเลื่อน (Sluice gate), ประตูระบายอากาศ (Air valve) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลในเส้นท่ออื่นๆ จัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ อย่างหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การเลือกใช้งานวาล์ที่มีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำจึงมีความจำเป็นเพราะจะช่วยให้มีต้นทุนการผลิตที่สามารถ แข่งขันได้ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติด้านข้อกำหนด และด้านเทคนิคการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้จากแค็ตตาล็อกของเราที่ www.scivalve.com