อุตสาหกรรมน้ำตาล
อุตสาหกรรมน้ำตาล
อุตสาหกรรมน้ำตาล

อุตสาหกรรมน้ำตาล

      อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญอย่างหนึ่งคืออุตสาหกรรน้ำตาล เพราะน้ำตาลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารในทุกๆชนชาติและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ ต่อร่างการมนุษย์ จากรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้ระบุว่าค่าเฉลี่ยของการบริโภคน้ำตาลต่อคนคือ 24 กิโลกรัมต่อปีต่อคน ดังนั้นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลจึงได้มีการปรับปรุงรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง วาล์วหรือประตูน้ำต่างๆ เช่น ประตูน้ำลิ้นยก (Gate valve), ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check valve), ประตูน้ำลิ้นใบมีด (Knife gate), ประตูระบายน้ำ (Flap valve), ประตูน้ำบานเลื่อน (Sluice gate), ประตูระบายอากาศ (Air valve) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลในเส้นท่ออื่นๆ จัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ อย่างหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล การเลือกใช้งานวาล์ที่มีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำจึงมีความจำเป็นเพราะจะช่วยให้มีต้นทุนการผลิต ที่สามารถแข่งขันได้ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติด้านข้อกำหนด และด้านเทคนิคการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้ จากแค็ตตาล็อกของเรา ที่ www.scivalve.com