ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

      ปัจจุบันของเหลวและน้ำที่ได้รับการปนเปื้อนในระบบอุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมปิโตเลียมและเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงน้ำเสีย ในระบบสุขาภิบาล (น้ำเสียจากชุมชน) ได้ผ่านขั้นตอนการขจัดสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพออกไป เพื่อทำให้น้ำที่ได้รับการปนเปื้อนและน้ำเสีย เหล่านั้นเป็นน้ำที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (หรือเป็นน้ำเสียที่ได้ผ่านการบำบัดแล้ว) และได้กากตะกอนที่เหมาะสมต่อการนำไปกำจัดหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ วาล์วหรือประตูน้ำต่างๆ เช่น ประตูน้ำลิ้นยก (Gate valve), ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check valve), ประตูระบายน้ำ (Flap valve), ประตูน้ำบานเลื่อน (Sluice gate), ประตูระบายอากาศ (Air valve) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลในเส้นท่ออื่นๆ จัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย (ใช้กักเก็บ, แยกสิ่งปนเปื้อน,ระบายออก และอื่นๆ) การเลือกใช้งานวาล์วและประตูน้ำที่มีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ จึงมีความจำเป็นเพราะจะช่วยให้มีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติด้านข้อกำหนด และด้านเทคนิคการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้จากแค็ตตาล็อกของเราที่ www.scivalve.com